Regulamin-ogólne warunki użytkowania

1 – Informacje o Serwisie Cenniczek.com

1.1. Dostawca usługi

Strona internetowa https://cenniczek.com/ i jej subdomeny (zwane dalej „Witryną”) są administrowane i wykorzystywane pod nadzorem PrudentCode Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy (Polska) zwaną dalej PrudentCode.Wszelkie pytania lub skargi związane z korzystaniem z Witryny lub funkcjonowaniem usług proponowanych przez PrudentCode (zwanych dalej „Usługami”) można kierować do PrudentCode:za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie; pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail:kontakt@cenniczek.com, kontakt@prudentcode.pl; wysyłając pismo na następujący adres: PrudentCode Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy (Polska).

1.2. Ogólne warunki

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom korzystania (zwanym dalej „Warunkami”) oraz Polityce prywatności, a także prawu polskiemu. W związku z tym dostęp do Witryny oznacza pełną zgodę internauty bez żadnych zastrzeżeń z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności. Polityka prywatności dostępna pod adresem https://cenniczek.com/polityka. Warunki i Polityka Prywatności regulują wyłącznie relacje między odwiedzającym Witrynę (zwanym dalej „Użytkownikiem”) lub osobą zarejestrowaną zgodnie z warunkami Serwisu zwaną dalej "Członkiem".Z niniejszymi Warunkami można zapoznać się przez cały czas pod tym adresem  https://cenniczek.com/regulamin. PrudentCode zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Warunków, dostępu do Witryny i jej zawartości w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Takie modyfikacje są przedstawiane Użytkownikom i Członkom przy każdej wizycie w Serwisie. PrudentCode zaleca regularne zapoznawanie się z nimi.

1.3. Informacje o aplikacjach osób trzecich

Witryna integruje aplikacje stron trzecich (zwane dalej „Aplikacjami stron trzecich”), takie jak Twitter, Facebook, Instagram, Twilio Sengrid, OpenStreetMap. Aplikacje te podlegają własnym warunkom i polityce prywatności, z którymi można zapoznać się na odpowiednich stronach internetowych zainteresowanych stron trzecich.Aplikacje stron trzecich nie są kontrolowane przez firmę PrudentCode, która w konsekwencji nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

2 – Treść strony internetowej

2.1. Ogólny opis

Witryna https://cenniczek.com to serwis internetowy zawierający informacje o sklepach,sieciach handlowych w Polsce, przedstawia ich gazetki promocyjne oraz aktualne promocje,informuje o ich lokalizacjach, godzinach otwarcia, telefonach. Umożliwia organizacje zakupów poprzez tworzenie listy zakupowej oraz wysłanie jej na adres mailowy.

2.2. Dostęp do Serwisu, jego funkcjonalności oraz warunki ich dotyczące

Samo odwiedzanie i przegladanie Witryny jest nieograniczone i bezpłatne. Jednak dostęp do niektórych funkcji opisanych w artykule 3 jest możliwy tylko po uprzedniej rejestracji jako „Członek” jest to możliwe poprzez logowanie za pomocą serwisów autoryzujących takich jak Google,Facebook. Rejestracja "Członka" online na Stronie nastepuje automatycznie po pierwszej autoryzacji ze strony dostawcy usługi. Funkcjonalności takie jak wysłanie listy zakupowej drogą emailową są bezpłatne. PrudentCode zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania bezpłatnej usługi i rozpoczęcia oferowania jej odpłatnie, lub dodania nowych odpłatnych funkcjonalności. W takim przypadku Członkowie zostaną powiadomieni za pośrednictwem Witryny i poczty elektronicznej oraz będą mieli możliwość wyboru kontynuacji lub niekorzystania z danej usługi. Usługi z zastrzeżonym dostępem Subskrypcja jako „Subskrynent” jest bezpłatna i bedzie wykorzystywana w celach email marketingu(opracowanie propozycji aktualnych atrakcyjnych promocji, wydarzenia, sezonowe wyprzedaże).

3 – Umowa elektroniczna

3.1. Przekazywanie istotnych informacji

Podstawowe informacje związane z Usługą są przekazywane Użytkownikowi,Członkowi poprzez Warunki znajdującje się w serwisie pod adresem:https://cenniczek.com/regulamin, korzystanie serwisu oznacza ich akceptacje

3.2. Dowód elektroniczny

W przypadku sporu strony zgadzają się, że jakiekolwiek powielanie przez PrudentCode danych przechowywanych na jej serwerach dotyczących korzystania z Witryny, np. dane z geolokalizacj Członka będzie miało pierwszeństwo pomiędzy stronami.

4 – Status Członka,Subskrynenta.

4.1. Subskrypcja

Subskrypcja "„Subskrynent” jest zarezerwowana dla osób prawnych i fizycznych w wieku co najmniej 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. PrudentCode zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dowodu potwierdzającego zdolności prawne Członka lub Użytkownika, który chce zapisać się jako Członek lub Subskrynent. Po przesłaniu formularza subskrypcji w Serwisie, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie z linkiem którego należy kliknąć w celu potwierdzenia subskrybji ( link jest ważny 24h po rejestracji w formularzu). Subskrypcja zostaje potwierdzona po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail wysłanej przez PrudentCode. Rejestracja jako Członek,Subskrynent prowadzi do zarejestrowania niektórych danych Użytkownika w bazie danych PrudentCode. W stosownych przypadkach wszystkie dane zebrane podczas rejestracji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych , zgodnie z opisem w Polityce prywatności. Członek,Subskrynent będący osobą fizyczną może w każdej chwili zażądać anulowania rejestracji jako Członek,Subskrynent. Jego dane osobowe i konto użytkownika zostaną wtedy usunięte w odpowiednim czasie.

4.2. Prawa i obowiązki Członka

Członek zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wskazówek postępowania i wymagań przedstawionych w Witrynie, a także wszelkich uzasadnionych próśb lub instrukcji przekazanych przez PrudentCode w odniesieniu do Witryny lub Usługi. Członek musi zapewnić, że wszystkie podane informacje są prawidłowe i aktualne. Członek jest odpowiedzialny za korzystanie i dostęp do swojego konta. W związku z tym Członek musi zapewnić, że żadna inna osoba nie ma dostępu do Witryny za pomocą swojego hasła. W przypadku, gdy Członek ma wiedzę o jakiejkolwiek osobie uzyskującej dostęp do Witryny za pomocą swojego hasła, musi o tym niezwłocznie poinformować PrudentCode pocztą elektroniczną na następujący adres: kontak@prudentcode.pl, kontakt@cenniczek.com. Członek ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie podejmowane działania,miejsca, w którym korzysta ze swojego konta, a PrudentCode nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Członka z powodu przywłaszczenia hasła przez inne osoby, nawet bez wiedzy Członka.

5. Kontrahent- treści umieszczane online przez Kontrahent.

Kontrahent może przesyłać treści do publikacji w Witrynie (obrazy, tekst lub inne) (zwane dalej „Treścią”). PrudentCode kontroluje przydatność treści przesyłanych do publikacji w Witrynie wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez Kontrahenta. Ta skrócona kontrola przeprowadzona przez PrudentCode przed publikacją nie przesądza ani nie gwarantuje w żaden sposób, że wszystkie informacje i dane w Witrynie są kompletne, dokładne. Niektóre treści gazetki,loga informcje o sieciach czy sklepach publikowane w witrynie pochodzą ze żródeł ogólnodostepnych. PrudentCode wyraźnie zrzeka się wszelkiej możliwej odpowiedzialności za Treści publikowane w Witrynie pochodzące ze źródeł ogólnodostepnych. Kontrahent,sieć handlowa przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści, które są przez niego umieszczane w Internecie i wszelkie konsekwencje wynikające z ich komunikacji. Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami do umieszczenia Treści w Internecie i do jej komunikacji. Kontrahent zobowiązuje się nie komunikować, przesyłać, nie wyświetlać żadnych Treści, do których strony trzecie mogą mieć prawa (w tym prawa do prywatności lub prawa do reklamy, w szczególności w odniesieniu do zdjęć), chyba że uzyskano wyraźną, uprzednią zgodę tych osób trzecich.Kontrahenci zwolniaja PrudentCode z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub skargi osób trzecich (w tym organów publicznych) w związku z Treścią. PrudentCode może, według własnego uznania, kontrolować Treść po publikacji. Zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści naruszających Regulamin lub na które otrzymał reklamację. PrudentCode może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i według własnego uznania. PrudentCode zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia statusu Kontrahenta w dowolnym momencie, gdy pewne elementy mogą prowadzić do wniosku, że obowiązujące prawo, niniejsze Warunki lub prawa osób trzecich są naruszone lub że status danego Kontrahenta szkodzi lub może szkodzić interesom PrudentCode lub innych Kontrahentów. PrudentCode zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia lub modyfikacji wszelkich najlepszych propozycji gazetek, dokumentów lub ofert według własnego uznania i bez powiadomienia. W takim przypadku Kontrahent zostanie o tym poinformowany drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu. PrudentCode dąży do opublikowania przesłanych treści w ciągu 48 godzin. Jednakże PrudentCode nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysku poniesione przez Kontrahent w wyniku publikacji po tym okresie.

6 – Prawa własności intelektualnej

6.1. Witryna i wszystkie jej elementy (znaki, logo, grafiki, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, tekst itp.) są własnością PrudentCode lub jej Kontrahentów. Są one chronione prawami własności intelektualnej (w szczególności prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami do znaków towarowych itp.) i nie mogą być powielane, wykorzystywane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody PrudentCode lub posiadacza praw, w przeciwnym razie takie działania stanowią naruszenie prawa autorskie i/lub projekty i/lub znaki towarowe, zagrożone karą pozbawienia wolności i grzywną, bez uszczerbku dla szkód cywilnych.

6.2. PrudentCode niniejszym udziela Użytkownikowi i Członkowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na czas nieokreślony i możliwej do odwołania w każdym czasie bez podania przyczyny, na dostęp do zawartości Witryny, wyświetlanie i pobieranie takich treści wyłącznie w celu wyświetlania . Użytkownik i Członek mogą również wydrukować kopię wyświetlanych treści w Serwisie do użytku osobistego, pod warunkiem, że nie zmieniają w żaden sposób treści Serwisu i zachowują wszelkie zasługi dla twórcy i pochodzenia Serwisu . Użytkownik i Członek zobowiązują się nie obchodzić technicznych zabezpieczeń dokumentów i elementów multimedialnych. Powielanie nie jest dozwolone, chyba że do celów ściśle osobistych. Po obejrzeniu zawartości Witryny lub cofnięciu niniejszego upoważnienia, Użytkownik i Członek muszą zniszczyć wszelkie posiadane pobrane materiały, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

6.3. Użytkownik i Członek zobowiązują się w szczególności do nie: – modyfikować lub kopiować materiałów znajdujących się na Stronie, z wyjątkiem warunków określonych w Artykule 6.2; – używać tego materiału do jakichkolwiek celów komercyjnych lub jakiejkolwiek części jakiegokolwiek publicznego pokazu (niezależnie od tego, czy ma on charakter komercyjny); – podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego w Witrynie; – usunąć z dokumentacji wszelkich wzmianek o prawach autorskich lub wyłącznych prawach własności; – przenieść materiały na stronę trzecią lub powielić je na innym serwerze.

6.4. Każde naruszenie któregokolwiek z powyższych ograniczeń spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie niniejszego upoważnienia, które PrudentCode zastrzega sobie do wypowiedzenia w dowolnym momencie.

6.5. Witryna może być podłączona wyłącznie za pomocą hiperłączy do strony głównej pod adresem URL https://cenniczek.com. Wszelkie hiperłącza do innych wewnętrznych stron Witryny są zabronione, o ile PrudentCode nie udzieli na to wyraźnej, uprzedniej zgody.

6.6. Jakiekolwiek inne korzystanie z Witryny i jej elementów, nieopisane wyraźnie w tym artykule, jest surowo zabronione.

7 – Odpowiedzialność związana z korzystaniem z Serwisu

7.1. Dostępność i funkcjonowanie Serwisu

PrudentCode zapewnia, w miarę możliwości, że Witryna pozostanie dostępna dla normalnej liczby Użytkowników i Członków. PrudentCode nie może zagwarantować normalnego funkcjonowania Witryny przez cały czas bez przerw lub błędów, ani też natychmiastowego usunięcia wszelkich wad ani też, że Witryna i serwer ją hostujący są całkowicie wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. PrudentCode zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zatrzymania całości lub części Witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. PrudentCode nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody wynikające z zawieszenia, przerwania, zakłóceń (technicznych), opóźnień, utrudnionego dostępu i/lub zablokowania dostępu do całości lub części Witryny. Użytkownicy lub Członkowie, którzy zauważą obecność wirusów lub innego złośliwego oprogramowania w Witrynie, proszeni są o powiadomienie o tym PrudentCode na adres: kontakt@prudentcode.pl, kontakt@cenniczek.com w celu umożliwienia PrudentCode podjęcia odpowiednich działań. PrudentCode doradza Użytkownikom i Członkom, aby instalowali odpowiednie zapory ogniowe, programy antywirusowe i inne oprogramowanie na swoich urządzeniach końcowych, aby chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami.

7.2. Treści i korzystanie z Serwisu Użytkownicy i Członkowie korzystają z Serwisu na własne ryzyko. W granicach obowiązującego prawa Serwis, jego elementy oraz wszelkie informacje, oprogramowanie, instalacje i usługi dotyczące Serwisu są dostarczane jako dostępne bez jakichkolwiek gwarancji (nie wyraźnych ani dorozumianych) oraz w granicach określonych przez prawo . Są między innymi wykluczone, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności intelektualnej lub nienaruszania innych praw. Ponadto PrudentCode nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z treści witryny internetowej lub jakiegokolwiek jej elementu w jakikolwiek sposób lub informacji zawartych na innych witrynach internetowych, do których odnosi się witryna internetowa PrudentCode poprzez hiperłącza. W żadnym przypadku firma PrudentCode ani jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, materialne lub niematerialne, w tym – bez ograniczeń – szkody nieodłącznie związane z utratą danych lub zysków, lub powodujące stratę operacyjną ) wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub jej zawartości, nawet jeśli firma PrudentCode lub jeden z jej należycie upoważnionych przedstawicieli został ustnie lub pisemnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie można wykluczyć występowania błędów technicznych lub typograficznych w Serwisie. PrudentCode nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualizacji treści swojej strony internetowej. PrudentCode zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości Witryny w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jednak PrudentCode nie zobowiązuje się do aktualizacji jego treści.

7.3 Linki do innych witryn w Witrynie mogą być umieszczone w postaci hiperłącza do innych witryn. Niektóre witryny internetowe mogą zawierać łącze do Witryny. Strony internetowe osób trzecich nie są kontrolowane przez PrudentCode,PrudentCode nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, zawartość lub wykorzystanie. O ile w Witrynie internetowej nie zaznaczono poparcia w imieniu PrudentCode tych witryn internetowych ani ich wykorzystania, ani też te linki nie oznaczają powiązania lub partnerstwa z właścicielami takich witryn internetowych. Użytkownik i Członek ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za przeglądanie takich stron internetowych związanych z Serwisem.

8 – Ważność postanowień umownych

8.1. Niewykorzystanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków przez PrudentCode nie może być interpretowane jako dające w przyszłości wykorzystanie praw opisanych w takim postanowieniu.

8.2. Nieważność lub niewykonalność całości lub części postanowień niniejszych Warunków nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków. W przypadku częściowej lub całkowitej nieważności lub niewykonalności postanowienia uważa się, że jest ono niepisane. PrudentCode wyraża zgodę na zastąpienie takiego postanowienia innym postanowieniem o takim samym skutku w możliwym zakresie.

9 – Prawo właściwe i sąd właściwy

9.1. Wszelkie roszczenia związane z Serwisem będą składane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, bez względu na przepisy kolizyjne.

9.2. Sądy w Polsce są wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków.

© copyrights - cenniczek.com - 2024

Made with love - PrudentCode.pl